نام نفر اول (نام کسی که قرارداد اولیه به نام او می باشد.)


نام خانوادگی نفر اول (نام خانوادگی کسی که قرارداد اولیه به نام او می باشد.)


کد ملی نفر اول (کد ملی کسی که قرارداد اولیه به نام او می باشد.)


شماره همراه جهت فعالسازی در سامانهتوضیحات